บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของ เกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายสากล มีสุข
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : นายอุทัย นพคุณวงศ์

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ อาราบิก้า ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดสมมุติฐานว่าปัจจัยลักษณะด้านส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและนวัตกรรมของเกษตรกรในการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นปัจจัยสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร
ประชากรที่ศึกษาเป็นเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาจานวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
จากการศึกษาลักษณะของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 48.11 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกกาแฟโดยเฉลี่ย 9.90 ปี มีรายได้ของครัวเรือนประมาณ 3,500 - 30,000 บาทต่อปี ขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 17.52 ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ยจานวน 2 คน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สินเชื่อ โดยใช้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด ครึ่งหนึ่งจาหน่ายกาแฟผ่านพ่อค้าคนกลางและช่องทางอื่น ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการปลูกกาแฟอาราบิก้าจากการสื่อสาร 4 ด้าน คือ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ การติดต่อกับบุคคลอื่น การเข้ารับการฝึกอบรม การได้รับข่าวสารจากสื่อ ต่าง ๆ มีการนานวัตกรรมการปลูกกาแฟอาราบิก้าไปปฏิบัติโดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.27 และมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าในระดับสูง โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.89
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย นวัตกรรมของเกษตรกรด้านการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ปัจจัยทางลักษณะด้านสังคมหรือการสื่อสาร นวัตกรรมของเกษตรกรด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลง และอายุของเกษตรกร
ปัญหาที่สาคัญของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าคือต้องการพันธุ์ที่มีความต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง ต้นเตี้ยข้อสั้น มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ต้องการปุ๋ยที่มีคุณภาพดี ต้องการให้มีการมีการอบรมวิธีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ให้มีการประกันราคาผลผลิต และมีแหล่งเงินกู้หรือทุนที่ปลอดดอกเบี้ย


ดาวน์โหลดเอกสาร