บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสุนีย์ ทองอินทร์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระเรื่อง การรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นพนักงานสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 298 คน เครื่องมือใช้แบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดของลิเคริท์ในการวัดรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเกี่ยวกับองค์การและบริหารงาน ด้านเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของสมาชิกในหน่วยงาน ด้านเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ด้านเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา และด้านเกี่ยวกับการให้รางวัลตอบแทน ที่มีผลต่อขวัญในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ทดสอบสมมติฐานโดย t-test และ f-test วิเคราะห์สรุปนาเสนอเนื้อหาเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีขวัญในการทางานในปัจจัยทุกด้านโดยรวม อยู่ในระดับสูง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเกี่ยวกับองค์การและบริหารงาน ด้านเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของสมาชิกในหน่วยงาน ด้านเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ด้านเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา และด้านเกี่ยวกับการให้รางวัลตอบแทน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการทางาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน หน่วยงานที่สังกัด และตาแหน่งงาน ในภาพรวมพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 แสดงว่าระดับการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุงาน หน่วยงานที่สังกัด และตาแหน่งงาน มีค่านัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าระดับการรับรู้แตกต่างกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร