บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผู้วิจัย : มนต์มนัส อินทร์วร
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ศึกษาข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา จานวน 7 คน ผู้ปฏิบัติงานธุรการภาควิชา จานวน 26 คน และกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 49 คน นักศึกษา จานวน 224 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 196 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา ในภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การให้บริการด้านสารบรรณ การให้บริการการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้บริการด้านงานพัสดุครุภัณฑ์ การให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการให้บริการด้านการเงินหรืองบประมาณ มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนการให้บริการด้านงานบุคคล มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา ในด้านการให้บริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีปัญหาการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน การให้บริการนักศึกษาในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ด้านการให้บริการด้านงานบุคคล มีปัญหาการกรอกแบบประเมินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การให้บริการด้านการขออนุมัติเดินทาง ไปราชการ ด้านการให้บริการด้านการเงินหรืองบประมาณ มีปัญหาการให้บริการด้านการพิมพ์ข้อเสนอโครงการย่อยตามแผนกลยุทธ์ของภาควิชา การติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน หรืองบประมาณ ด้านการให้บริการ ด้านงานสารบรรณ มีปัญหาการปฏิบัติงานลงทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง การให้บริการส่งผ่านเอกสารหนังสือ จดหมายไปยังบุคลากรในภาควิชา และการให้บริการค้นหาเอกสาร สาหรับด้านการให้บริการด้านงานพัสดุครุภัณฑ์ มีปัญหาการให้บริการด้านการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ การให้บริการวัสดุสานักงาน วัสดุที่จาเป็นใช้ในการเรียนการสอน การให้บริการติดต่อซ่อมแซม การขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ และการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในภาควิชา
สาหรับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา ควรจัดให้มี การฝึกอบรมทักษะความชานาญและทัศนคติที่ดีในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการวางแผน
การทางานให้เป็นระบบมากขึ้น การพิจารณาและตรวจสอบเอกสารให้รัดกุมยิ่งขึ้นก่อนส่งผ่านไปยังส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การวางแนวปฏิบัติงานธุรการภาควิชาให้ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการภาควิชาได้รับทราบ การแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างชัดเจน การปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาให้ทันสมัยและ ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ การทบทวนเกณฑ์การคิดและจัดสรรงบประมาณสู่ภาควิชาให้มีปริมาณ ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และการทบทวนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยการจัดลาดับความสาคัญในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์


ดาวน์โหลดเอกสาร