บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพึงพอใจของนักเล่นกอล์ฟต่อสนามกอล์ฟเชียงใหม่ : ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท


ผู้วิจัย : นางสาวอรทัย วรรณโคตร
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเล่นกอล์ฟต่อสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท จาแนกตามข้อมูลลักษณะพื้นฐานของนักเล่นกอล์ฟ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 298 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า
นักเล่นกอล์ฟที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.80 อายุ 40 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.90มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ดเป็นร้อยละ 41.60 รายได้มากกว่า 55,000 บาท คิดเป็นร้อยละ29.90 และมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.80
พฤติกรรมทั่วไปของนักเล่นกอล์ฟที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 64.40 เป็นสมาชิกสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 13.10 เล่นกอล์ฟมาแล้ว 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.60 สนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้บริการมากที่สุดคือสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ35.90 เหตุผลที่เล่นกอล์ฟมากที่สุดเพื่อการออกกาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 38.90 การทราบข้อมูลของสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทมากที่สุดจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 48.30 บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทมากที่สุดได้แก่เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 38.30 เหตุผลที่ใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทมากที่สุดได้แก่สนามมีความสมบูรณ์ สวยงาม บรรยากาศดี คิดเป็นร้อยละ 44.30ใช้บริการของสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทมากที่สุดได้แก่ ด้านออกรอบแคดดี้ รถกอล์ฟ คิดเป็นร้อยละ 76.50 การใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทเดือนละ 1 – 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.00 เฉลี่ยในการใช้สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทครั้งละ 4 – 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 81.20 ช่วงเวลาที่ใช้บริการของสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทมากที่สุดได้แก่เวลา 07.00 – 10.00 นาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 44.00 วันที่ใช้บริการของสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทมากที่สุดได้แก่วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 53.40 ใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทครั้งละ 2 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยในการเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทประมาณ 1,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.00
ความพึงพอใจของนักเล่นกอล์ฟต่อสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางและมีความพึงพอใจโดยอันดับหนึ่งคือ ด้านผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจมาก รองลงมาด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคาและด้านส่งเสริมการขาย มีความพึงพอใจปานกลางตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของนักเล่นกอล์ฟต่อสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท ที่มีเพศ อายุ สถานภาพส่วนตัวต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ทในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจของนักเล่นกอล์ฟต่อสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท ที่มีอาชีพ รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลดเอกสาร