บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล


ผู้วิจัย : นริศ มหาพรหมวัน
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมาน ฟูแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้นำ สร้างรูปแบบสมรรถนะผู้นำ และประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ   สู่มาตรฐานสากล ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ประเภทละ  42 คน รวม 168 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นำโรงเรียนเอกชน ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน จากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกต แบบสอบถาม และการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิทยาวิพากษ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ

ผลการวิจัย

1.  องค์ประกอบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลมี 6 องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา   4) ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล 5) การให้รางวัลตามสถานการณ์ 6) การบริหารแบบวางเฉย       

2.  รูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ที่เหมาะสมมีดังนี้ คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ประกอบด้วย ด้านการกำหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์   ที่ต้องการ ด้านการมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ด้านการนำองค์กรสู่การจัดการความรู้ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วย ด้านการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้านการสนับสนุนบุคลากรที่สร้างและมีผลงาน และการส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียน 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา ประกอบด้วย ด้านการทำงานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ ด้านการพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนด้วยวิธีการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 4) ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย ด้านการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน ด้านการพัฒนาตนเองให้เกิดความงอกงาม ด้านการเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการทำงานของผู้เรียน 5) การให้รางวัลตามสถานการณ์ ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ด้านการให้รางวัลกับบุคลกรที่ปรับปรุงผลการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน 6) การบริหารแบบวางเฉย ประกอบด้วย ด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ด้านการดำเนินการของโรงเรียนที่นำไปสู่กฎและระเบียบของนักเรียน ด้านการบริหารองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรม

3.  ประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นำโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

 

คำสำคัญ: รูปแบบ, สมรรถนะ, ผู้นำโรงเรียนเอกชน, มาตรฐานสากล

 


ดาวน์โหลดเอกสาร