บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวคิดและกระบวนการจัดสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกในล้านนา และรัฐฉาน


ผู้วิจัย : ดิเรก อินจันทร์
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : ภูมิภาคลุ่มน้ฎโขงและสาละวินศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์

บทคัดย่อ


 

                                                    บทคัดย่อ
ง า น วิ จ ัย นี่ มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด และกระบวน การจัดสร้ างคัมภี ร์พระไตรปิ ฎกในล ้านนาแล รัฐฉาน โดยรวบ รวม ข้อมู ลจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและกระบวนการสร้างพระไตรปิฎกดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษามี ดังนี้
แนวคิดเรื่องการสร้างพระไตรปิ ฎกในลา ้ นนาและรัฐฉานน้น ั แบ่งเป็ น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ
คือ ๑) แนวคิดเรื่ อ ง ก า ร ส ร้า ง บุ ญ กุ ศล แล ะ ก า ร สื บ ท อ ด พ ร ะ ศา ส น า ไ ด้แก่ การสร้างค ัมภีร์พระไตรปิฎกล้านนา โดยครูบากัญจนอรัญวาสี เมืองแพร่ และการสร้างพระไตรปิฎกอักษรไทขึนโดยพระคุรุ ครูบาธัมมกถสุนทร วัดจอมใหม่ เมืองเชียงตุง และ ๒) แนวคิดเรื่องการสร้างบุญกุศล
การสืบทอดพระศาสนา และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา โดยพระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) และการสร้างพระไตรปิฎกอักษรไทขึน โดยพระคุรุครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ กระบวนการในการสร้างพระไตรปิฎกท้ังในล ้า นนา แล ะ รัฐฉาน มี ข้ันตอน แล ะกระบวนการที่คล้ายกัน คือประกอบด้วยผู้นำ คณะทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน (การจัดสร้าง การตรวจรับ การ ตรวจทาน และการเฉลิมฉลองคัมภีร์ พระไตรปิฎก) ผู้สนับสนุน ระยะเวลา งบประมาณ และผลการด าเนินงาน การรวบรวมและคัดเลือกต้นฉบับที่ได้สร้างข้ึน โดยรูปแบบการจัดสร้างมีท้้งที่เป็นการจารลงใบลาน เขียนลงพับสา พิมพ์ลงใบลาน และพิมพ์เป็นรูปเล่มหนะงสือแนวคิดและกระบวนการดังกล่าว คือส่งผลให้มีการนำแนวคิดและกระบวนการน้ำไปใช้ในการสร้างคัมภีร์ธรรมอื่นๆ มีการเผยแพร่ หรือทำซ้ำ และนำไปใช้งานจริ ง ชาวไทขึนในรัฐฉาน ยังใช้พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทขึน ในบริบท วัฒนธรรม พุทธศาสนาอยู่ส่วนฉบับอักษรธรรมล้านนาเป็นเพียงสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านพุทธศาสนาและอักษรธรรมล้านนาเท่าน้ัน มี ผู้ใช้ประ โยชน์เฉพาะ กลุ่ม นักวิชาการ และ ผู้ที่อ่านอักษรธรรม ล ้านนาได้เท่าน้ัน เพราะสามารถศึกษาพระไตรปิฎกฉบับที่พิมพ์ด้วยอักษรไทยไดสะดวกกว่า
 


ดาวน์โหลดเอกสาร