บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระมหาบันทะชัย ภูพิมพ์ทอง
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พนิดา สินสุวรรณ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่เป็นบรรพชิต และฆราวาสต่อการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บรรพชิตและฆราวาสที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จานวน 93 รูป/คน ปีการศึกษา 2544 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธารงรักษาบุคลากร และการให้พ้นจากงาน มีการปฏิบัติ
ปานกลางทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นของบรรพชิตและฆราวาสต่อการบริหารงานบุคคล พบว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน


ดาวน์โหลดเอกสาร