บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พัฒนาการบานเฟี้ยมไม้สักล้านนา:กรณีศึกษาบริษัท สามชายสไตล์ จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวถนอมใจ หิรัญรัตน์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชัน รักพงษ์

บทคัดย่อ


วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบานเฟี้ยมไม้สักล้านนา 2) เพื่อศึกษาและรวบรวมรูปแบบบานเฟี้ยมไม้สักล้านนาในเชิงอนุรักษ์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ผลจากการวิจัยพบว่า บานเฟี้ยมไม้สักมีการพัฒนาการการใช้มาตั้งแต่สมัยการบุกเบิกป่าไม้ในสมัยล้านนาจนกระทั่งล้านนาได้รับอิทธิพลจากชาวจีน ส่งผลให้การใช้บานเฟี้ยมไม้สักได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบานเฟี้ยมไม้สักมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งสาหรับทา ที่กั้นห้องเพื่อให้ตัวห้องมีการเปิดโล่งและการกั้นทาประตูสาหรับร้านค้าย่านชุมชน จนกระทั่งปัจจุบันมีการใช้รูปแบบบานเฟี้ยมไม้สักในกลุ่มผู้นิยมบ้านแบบล้านนา ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ (SPA) โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ เพราะบานเฟี้ยมไม้สักมีอรรถประโยชน์ใช้สอยที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กั้นห้อง สาหรับเปิดและปิดเฉพาะส่วนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มธุรกิจที่เน้นการสร้างอาคารแบบล้านนา ที่ได้มีการประยุกต์ใช้กระจกสีต่างๆ มาตกแต่งลวดลายบานเฟี้ยมให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ เพื่อทาให้ได้อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ใช้อาคารบ้านเรือน และเพื่อสร้างความกลมกลืนให้เข้ากับธรรมชาติตามวัฒนธรรมของชาวล้านนา จึงส่งผลให้บานเฟี้ยมไม้สักเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานและสถาปนิกที่ออกแบบอาคารบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์รูปแบบบานเฟี้ยมไม้สักล้านนาให้คงอยู่ต้องมีการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการหันมาใช้บานเฟี้ยมไม้สักให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมกับสภาพอาคารบ้านเรือนของผู้ใช้งานในอนาคต


ดาวน์โหลดเอกสาร