บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา


ผู้วิจัย : จีรัชญ์ ริมจันทร์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด และประสบการณ์การทางานของบุคลากรในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในภาพรวม และทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย มีลาดับดังนี้ บุคคลมีความรอบรู้แห่งตน ด้านรูปแบบวิธีการคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตามลาดับ
2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด และประสบการณ์การทางานในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีความแตกต่างกันสรุปได้ดังนี้ เพศหญิงมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงกว่าเพศชาย ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงที่สุด ระดับการศึกษาปริญญาโทมีความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้สูงที่สุด บุคลากรสังกัดโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงที่สุด และผู้มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี มีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด


ดาวน์โหลดเอกสาร