บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : อนุรักษ์ วุฒิแขม
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีการมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ศึกษาเหตุจูงใจการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวด พฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มบรรจุขวดของประชาชนตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ทีเทสท์และเอฟเทสท์
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีช่วงอายุ 25-35 ปี มีขนาดครัวเรือนน้อยกว่า 4 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง มีรายได้รวมครัวเรือนระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ และจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือญาติมากที่สุด มีลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้าน ความต้องการซื้อของผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อประเภทบรรจุภัณฑ์แบบลัง ขนาดของน้าดื่มบรรจุขวดขนาด 950ซีซี (0.95 ลิตร) จานวนการดื่มน้าดื่มบรรจุขวดในระยะเวลา 1 วัน (เทียบกับน้าดื่ม 500 ซีซี คิดเป็น 1 ขวด) จานวน 1-5 ขวด จานวนการใช้น้าดื่มบรรจุขวดในระยะเวลา 1 เดือน (ขวด) จานวน 71-110 ขวด จานวนการใช้น้าดื่มบรรจุขวดในระยะเวลา 1 เดือน จานวน 4 ลัง แบบน้าดื่มบรรจุขวดที่ใช้ประจาเป็นแบบขวดพลาสติกแบบคืนขวด มีวัตถุประสงค์ในการซื้อมีผู้ที่เลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวดเพราะคุณภาพ ความสะอาด สะดวก ราคาเหมาะสม มีตรารับรองมาตรฐานการผลิต หาซื้อได้ง่าย และใช้น้าดื่มบรรจุขวดเพื่อดื่มอย่างเดียว หรือหุงต้ม ทาอาหาร รดน้าไม้กระถางขนาดเล็ก ใส่หม้อน้ารถยนต์ ตามลาดับ ส่วนสาเหตุการเลือกบริโภคเกี่ยวกับความจาเป็นต่อการดารงชีวิตในระดับมากที่สุด และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวด คือ ตนเองมากที่สุด ส่วนกระบวนการตัดสินใจซื้อไม่มีการเปรียบเทียบน้าดื่มที่เลือกซื้อกับตราอื่นๆ มากที่สุด น้าดื่มที่เลือกซื้อในปัจจุบันขาดตลาดจะซื้อตราอื่นเป็นการชั่วคราวมากที่สุด และราคาน้าดื่มบรรจุขวดปรับราคาสูงขึ้นก็จะซื้อต่อไปในปริมาณเท่าเดิมมากที่สุด ส่วนโอกาสในการซื้อระยะเวลาการซื้อน้าดื่มจะซื้อทุกสัปดาห์มากที่สุด มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมากที่สุด การซื้อน้าดื่มบรรจุขวดไปบริโภคที่พักอาศัยมากที่สุด รูปแบบการส่งเสริมการขายที่ส่งผลทาให้มีโอกาสตัดสินใจซื้อน้าดื่มมากที่สุด คือ การบริการส่งถึงบ้านมากที่สุด การได้รับข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวดจากเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องมากที่สุด สาหรับแหล่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อส่วนใหญ่ คือ ตราเคเอ็ม
สาหรับเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในแต่ละปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านจิตวิทยาให้ความสาคัญกับบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม ราคาถูก น้าดื่มบรรจุขวดสะดวกในการสั่งซื้อ ปัจจัยด้านสังคมให้ความสาคัญกับการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุขวดมาจากสมาชิกในครอบครัว และมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องคุณภาพของน้าและราคา ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาดให้ความสาคัญกับคุณภาพ ความสะอาด มีบริการส่ง ราคาประหยัดกว่าตราอื่น มีการโฆษณา


ดาวน์โหลดเอกสาร