บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสม ทางการตลาดของผู้บริโภคน้ำดื่มเชิงดอย ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ผู้วิจัย : เลิศลักษณ์ จันดาพรหม
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าดื่มเพื่อการบริโภค ระดับความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อน้าดื่มเชิงดอย ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 46 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,001 บาท และมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน โดยผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าดื่มทั้งแบบถังและแบบลัง โดยคานึงถึงเรื่องความสะอาด มีเครื่องหมายรับรองขององค์การอาหารและยา ราคาถูก ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อคือคนในครอบครัว และรู้จักมาจากเพื่อนบ้าน มีการสั่งซื้อน้าดื่ม จานวน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่มต่อเดือน 201 บาทขึ้นไป และมีวิธีการซื้อจากรถบริการเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้าดื่มเชิงดอย โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ด้านราคาพบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น มีระดับมากที่สุด ด้านการจัดจาหน่ายพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อด้วยเช่นกัน โดยผู้บริโภคได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นคือ ภาชนะที่ใส่ควรมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย การกาหนดราคาให้ใกล้เคียงกับตราอื่น และมีการกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ควรส่งให้ตรงเวลาและสม่าเสมอ มีสถานที่ติดต่อได้สะดวก ควรมีส่วนลดหากสั่งในปริมาณมาก และควรมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร