บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : วิโรจน์รัตน์ ถิระพงษ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปา และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการทาธุรกิจสปาในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างตามตารางของ Taro Yamane โดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน 95% นั้น ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 400 คน ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2556 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส สาเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้ ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจสปา พบว่า ประเภทของสปาที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการและชอบมากที่สุด คือ เดย์สปา (Day Spa) รูปแบบของสปาที่เคยใช้บริการและชอบมากที่สุด คือ การนวดตัว เหตุผลที่เลือกใช้บริการสปา คือ เพื่อสุขภาพ ใช้บริการ สปาจานวน 2 ครั้ง/เดือน โดยใช้บริการสปาครั้งละ 2 ชั่วโมง มีการใช้บริการสปาระหว่างช่วงเวลา 18.01-20.00 น. และใช้บริการสปาในช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ สาหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาและแหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการให้บริการสปา คือ เพื่อน และมีวิธีการจอง หรือเลือกใช้บริการสปาโดยการจองผ่านโทรศัพท์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสปา ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะมีความปลอดภัยต่อร่างกายและได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข มีการแจ้งอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย มีความชานาญในด้านการบริการสปา มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้บริการและเพลงที่ใช้เปิด มีการผสมสานเครื่องดนตรีล้านนาที่เหมาะกับการสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย สาหรับปัญหาในการใช้บริการธุรกิจสปา พบว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านของราคา ผู้ให้บริการและสถานที่ให้บริการ ส่วนข้อเสนอแนะในการใช้บริการธุรกิจสปา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ
การเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ พบว่า ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันระหว่าง อาชีพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p-value < .05) ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่แตกต่างกันอาชีพมีระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปา ที่แตกต่างกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร