บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ผู้วิจัย : นางจุไรรัตน์ สุขสถาน
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อนงค์ศิริ วิชาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ศิริพร ขีปนวัฒนา

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด การเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จานวน 18 แบบฝึก แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จานวน 18 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80ได้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 80.33/83.83
2. ผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่า ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 30.99
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76


ดาวน์โหลดเอกสาร