บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน : กรณีศึกษาศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซี จังหวัดลำปาง


ผู้วิจัย : นรากร รุจินันทพรกุล
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ปะราสี เอนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซีจังหวัดลาปาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง พัฒนา คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซีจังหวัดลาปาง ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้ใช้บริการที่เข้ารับบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซีจังหวัดลาปาง จานวน 480 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซี จังหวัดลาปาง มีระดับคุณภาพในการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกการบริการเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพการบริการที่มีคุณภาพสูงสุดได้แก่ คุณภาพการให้บริการด้านความมั่นใจ รองลงมาได้แก่คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ระดับคุณภาพการให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซี จังหวัดลาปาง พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซี จังหวัดลาปาง
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยบุคคล คือ อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซี จังหวัดลาปางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ ปัจจัยส่วนบุคคล, คุณภาพการให้บริการ , ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาบิ๊กซีลาปาง


ดาวน์โหลดเอกสาร