บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จองค์กร: กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคเหนือ


ผู้วิจัย : นางสาววณิชญา นาวะลัง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพทางนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ 2) เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ 3) เพื่อศึกษาความสาเร็จองค์กรของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพและความสาเร็จองค์กรของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือจานวน 133 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์กร ด้านการตลาด และด้านการผลิต ส่วนด้านการวิจัยและพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริการเป็นเลิศ ด้านผู้บริหารที่ชาญฉลาด ด้านพนักงานที่มีความสามารถ ด้านเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม และด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จองค์กรโดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยรวม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 1) ศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม 2) ศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จองค์กรโดยรวม 3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมโดยรวมกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม 4) ความเป็นมืออาชีพโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จองค์กรโดยรวม 5) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพโดยรวมกับความสาเร็จองค์กรโดยรวม
โดยสรุป ศักยภาพทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพและความสาเร็จองค์กรตามลาดับ ความเป็นมืออาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกความสาเร็จองค์กร และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางนวัตกรรมกับความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ จึงควรให้ความสาคัญและมีการ ศึกษาศักยภาพทางนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพซึ่งจะสามารถสร้างความสาเร็จให้กับธุรกิจได้
คำสำคัญ : ศักยภาพทางนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพ ความสาเร็จองค์กร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ


ดาวน์โหลดเอกสาร