บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : วิเชียร ใหม่เงิน
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 384 ราย และทาการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าสถิติเบื้องต้น (Descriptive) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ One-Way Anova (Analysis of Variance)
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31–40 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ เป็นประเภทผู้ประกอบการบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด และบุคคลธรรมดา อีกทั้ง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสีทาอาคาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามซื้อสีทาอาคารเพราะต้องการสีทาอาคารที่มีคุณภาพระดับสูง โดยส่วนใหญ่ซื้อสีทาอาคาร สีกึ่งเงากึ่งด้าน ประเภทสีน้าพลาสติกทาภายนอก ตัดสินใจด้วยตนเอง เลือกซื้อราคาระดับกลาง ตามร้านวัสดุก่อสร้าง เลือกซื้อสีทาอาคารในช่วงฤดูร้อน เลือกรับเหมาก่อสร้าง 1 - 3 งานต่อเดือน และระยะเวลารับประกันผลงาน 1 ปี
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ การพิสูจน์สมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันให้ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสีทาอาคารแตกต่างกันในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไม่พบความแตกต่าง ปัญหาที่พบในการเลือกซื้อสีทาอาคารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง


ดาวน์โหลดเอกสาร