บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี


ผู้วิจัย : นางสาวพยอมรัก กันติยะ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานและแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามกระบวนการดาเนินงานและแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descritive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean: ? ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :SD)
ผลการศึกษากระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่า มีการดาเนินงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อแบ่งการศึกษากระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ออกเป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ด้านระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และด้านระบบและกลไก การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน ด้านระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต และด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
สาหรับแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า
ด้านระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรทบทวนเนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตลอดจนคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงานโดยกาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและควรส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทาผลงานวิชาการและงานวิจัยให้เพิ่มขึ้น
ด้านระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมในเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนและควรสนับสนุนส่งเสริมและจูงใจให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นกาหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน
ด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลงานวิจัยภายในและภายนอกประเทศให้มีความทันสมัยและมีปริมาณมากขึ้นมหาวิทยาลัยควรกาหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และควรจัดอบรมเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผลให้กับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครูตลอดจนการจัดสรรห้องเรียนให้เหมาะสมกับปริมาณของผู้เรียน
ด้านระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยควรมีระบบการบริหารจัดการให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา ตลอดจนควรเน้นการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ และการปรับตัวของนักศึกษาให้เข้ากับองค์กร และควรจัดการศึกษาแบบเชิงการคิด-ประยุกต์กับการปฏิบัติ จะทาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ


ดาวน์โหลดเอกสาร