บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ณัฐวรีภรณ์ มัชชะ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเพื่อการทดสอบสมมุติฐานคือ ค่า T-Test และ ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รู้จักการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากเพื่อน/ ญาติ และคนในครอบครัว วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นิยม คือ ไร่สตรอเบอร์รี่ แหล่งท่องเที่ยวอื่นที่นิยม คือ อุทยานแห่งชาติขุนขาน มาท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ เดินทางพร้อมกลุ่มเพื่อน ช่วงเวลาเดินทาง คือ วันเสาร์-อาทิตย์ นิยมพักค้างคืน โดยเฉลี่ย 1-2 คืน นิยมพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 1,001-2,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร เฉลี่ยจานวน 2.22 มื้อ เฉลี่ยมื้อละ 269.50 บาท มีความประทับใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และต้องการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมาก จาแนกตามปัจจัยย่อยรายด้าน เรียง 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร ตามลาดับ จาแนกตามปัจจัยย่อยรายด้านได้ดังนี้
ผลการการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
1. อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย, ปัจจัยด้านราคา ในเรื่อง ค่าที่พักค้างคืน, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่อง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
2. สถานภาพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรม, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่อง การจัดเทศกาล หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ปัจจัยด้านขั้นตอน/ กระบวนการ ในเรื่อง การจัดกิจกรรมเป็นแบบกันเองไม่รีบเร่ง
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสถานที่ ในเรื่อง สถานที่ได้รับความนิยม และมีชื่อเสียง, ปัจจัยด้านขั้นตอน/ กระบวนการ ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
4. จานวนครั้งที่มามีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านขั้นตอน/ กระบวนการ ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
5. บุคคลที่ร่วมเดินทางมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรม, ปัจจัยด้านราคา ในเรื่อง ค่าเข้าชมสถานที่/ เข้าร่วมกิจกรรม และเรื่อง มีหลายราคาให้เลือก, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่อง การให้บริการเสริม เช่น รถรับส่งจากที่พักไปสนามบิน, ปัจจัยด้านขั้นตอน/ กระบวนการ ในเรื่อง มีกิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่นักท่องเที่ยว
6. ลักษณะการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อง กิจกรรมให้ความรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน, ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง สภาพแวดล้อมและความเป็นธรรมชาติเหมาะต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


ดาวน์โหลดเอกสาร