บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์แยมของโรงแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวมินท์ธิชา กันเต็ง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์แยมของโรงแรม ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์แยมของโรงแรมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละระดับ และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์แยมของโรงแรมแต่ละระดับ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดของโรงแรม ที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 52 แห่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม (ANOVA)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์แยมเดือนละ 1 ครั้ง มีปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์แยมต่อครั้ง 50 กิโลกรัม จานวนเงินที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์แยม 1,001-5,000 บาทต่อครั้ง ผู้มีหน้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์แยมส่วนใหญ่เป็นพ่อครัวหรือแม่ครัว สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์แยม ส่วนใหญ่ซื้อจากห้างสรรพสินค้า โดยการซื้อผลิตภัณฑ์แยมส่วนใหญ่ทราบแหล่งซื้อหรือมีผู้ แนะนาจากเพื่อน โรงแรมส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แยมรสชาติสตรอเบอร์รี่ วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์แยมส่วนใหญ่ซื้อไว้เป็นอาหารเช้าไว้ให้บริการลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม โรงแรมส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์แยมปริมาณ 1,000 กรัมในราคา 60 บาท โรงแรม มีเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แยมคือ หาซื้อแยมได้ง่าย ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แยมส่วนใหญ่โรงแรมได้ให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์แยม และโรงแรมส่วนใหญ่ มีความต้องการเลือกซื้อรสชาติแยมที่ทาจากผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์
จากผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แยมของโรงแรม แต่ละระดับ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาแนกตามปัจจัยด้านต่างๆ ได้ดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับโรงแรมต่างกันใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจซื้อต่างกัน ในเรื่องมีความหลากหลายในการบรรจุปริมาณ โดยพบว่ามีการใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากทุกระดับโรงแรม โดยเรียง 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรมระดับ 3 ดาว รองลงมาคือ โรงแรมระดับ 5 ดาว และโรงแรมระดับ 1 ดาว ตามลาดับ
ปัจจัยด้านราคา พบว่า ระดับโรงแรมต่างกันใช้ปัจจัยด้านราคาในการตัดสินใจซื้อต่างกัน ในเรื่องราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตภายในประเทศ โดยพบว่าโรงแรมระดับ 5 ดาวกับ 1 ดาว มีการใช้ปัจจัยด้านราคาในการตัดสินใจซื้อเท่ากันในระดับมาก รองลงมาคือโรงแรมระดับ 4 ดาว ในระดับปานกลาง และในโรงแรมระดับ 2 ดาว ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ระดับโรงแรมต่างกันใช้ปัจจัยด้านช่องทาง การจัดจาหน่าย ในการตัดสินใจซื้อต่างกันในเรื่องจาหน่ายผ่านบริษัทผู้ผลิต โดยพบว่ามีการใช้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมากทุกระดับโรงแรม โดยเรียง 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงแรมระดับ 5 ดาว รองลงมาคือโรงแรมระดับ 4 ดาว และในโรงแรมระดับ 1 ดาว ตามลาดับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับโรงแรมต่างกันใช้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซื้อต่างกัน ในเรื่องการมีส่วนลดให้ลูกค้าในการซื้อ โดยพบว่าโรงแรมระดับ 5 ดาวกับ 1 ดาว มีการใช้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเท่ากัน ในระดับมาก รองลงมาคือโรงแรมระดับ 4 ดาวกับ 2 ดาวเท่ากัน ในระดับมาก และในโรงแรมระดับ 3 ดาว ในระดับปานกลาง ตามลาดับ


ดาวน์โหลดเอกสาร