บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ของลูกค้าในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : วรินทร พัฒนจารีต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตรจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ของลูกค้าในเขตเทศบาลตาบลสันกาแพง อาเภอสัน-กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ของลูกค้าในเขตเทศบาลตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้บริการร้านจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้สถิติความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างแบบไคสแควร์ แล้วนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีการศึกษาสูงสุดระดับประกาศนียบัตร (ปวช. – ปวส.) และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท มากที่สุด ส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญเป็นลาดับแรกด้านผลิตภัณฑ์ มีระบบการรับประกันสินค้า สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้เมื่อมีปัญหา ด้านราคา มีการกาหนดราคาอะไหล่ที่แน่นอน ราคาสินค้าคงที่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการแจ้งล่วงหน้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีสถานที่ให้บริการอยู่ในทาเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการแนะนาสินค้าจากพนักงานขายที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ มีความชานาญและมีประสบการณ์ สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ลูกค้าได้ ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กระบวนการสั่งซื้อทาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีการจัดเก็บสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบ
การตัดสินใจของลูกค้า ส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์เมื่อมีอะไหล่บางรายการชารุด เคยมาซื้ออะไหล่ทดแทนของเดิมที่ชารุดจากร้านจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ ได้รับข้อมูลที่สาคัญและใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์จากพนักงานขายแนะนา มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะราคาค่าอะไหล่ถูกกว่าร้านอื่น เลือกใช้บริการร้านที่ใช้บริการเป็นประจา มีวิธีการกาหนดคุณภาพของอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการโดยการระบุตรายี่ห้อ มีความถี่ในการใช้บริการร้านจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ใน 1 เดือน 1 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่เกิน 500 บาท บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจคือเพื่อน/ผู้ร่วมงาน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ 1-5 วัน ตัดสินใจซื้ออะไหล่เทียม และจะกลับมาใช้บริการร้านเดิม
ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ด้าน และระดับความสาคัญของส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร