บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ธัมมากาศ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ

บทคัดย่อ


การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 226 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งค่าสถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน รวม 7 ด้าน ปรากฏว่า ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับปานกลาง เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถควบคุมให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทาให้ปัญหาด้านงบประมาณอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ส่วนด้านอื่นๆ มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน รวม 7 ด้าน ปรากฏว่า ด้านการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ด้านเอกสารทางการบัญชี ด้านการลงบัญชี และปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านงบประมาณ ด้านการจ่ายเงิน ด้านการจัดทารายงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้นาแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจาเป็นต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แม่นยา ดังนั้นจึงควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ารับการอบรมด้านการเงินและบัญชี เพื่อนามาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดเอกสาร