บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลของการใช้เกมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อ ความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้ คำศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวปรวิศา นำบุญจิตร์
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้เกมประกอบการสอนคาศัพท์ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้คาศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1 ที่กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เกมประกอบการคาศัพท์ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้คาศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 16 แผน รวม 16 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบระหว่างเรียน 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมประกอบการเรียนคาศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (t-test แบบ dependent samples) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยมีค่าเฉลี่ยหลังการสอนสิ้นสุดทันทีกับหลังการสอนสิ้นสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนโดยใช้เกมประกอบการสอนคาศัพท์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และทุกเกมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลดเอกสาร