บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความสาคัญของปัจจัยการสื่อสารการตลาด จาแนกด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารการตลาด จาแนกด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จาแนกตามเพศ ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อาชีพผู้ของปกครอง และรายได้ครอบครัว (เฉลี่ยต่อเดือน) กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2554 ที่กาลังศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จานวน 270 ราย และทาการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแคว์
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษาต่อ 2.01-2.50 ที่ตั้งของสถาบันเดิมก่อนเข้าศึกษาต่ออยู่ในอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีภูมิลาเนาที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้านในอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดโดยรวมในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ให้ความสาคัญในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านการโฆษณา ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไปสมัครเรียนต่อที่สถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน สาหรับผู้ที่เคยไปสมัครเรียนต่อที่สถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน เคยไปสมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ สาเหตุในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เพราะมีโอกาสประกอบอาชีพได้ง่าย มีการตัดสินใจด้วยตนเอง สมัครเรียนในช่วงหลังจบการศึกษา (ปิดภาคเรียน) และเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย สาหรับความถี่ในการรับรู้ข้อมูลปัจจัยสื่อสารการตลาดของวิทยาลัยโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยรับรู้สื่อการประชาสัมพันธ์มากที่สุด
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเรียน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ


ดาวน์โหลดเอกสาร