บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลการใช้แบบบันทึกความดีที่มีต่อจิตสำนึกเชิงจริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายคณาวุฒิ คำพินิจ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับจิตสานึกเชิงจริยธรรมระหว่างก่อน และหลังใช้แบบบันทึกความดี และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แบบบันทึกความดีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่กาลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพิงครัตน์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกความดี แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเคารพและแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แบบบันทึกความดี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่า t (t-test) และการสะท้อนความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมกิจกรรม (After action review ; AAR)
ผลการวิจัยพบว่า ระดับจิตสานึกเชิงจริยธรรมด้านความเคารพหลังการทดลองสูงขึ้น กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ แบบบันทึกความดีในระดับมาก


ดาวน์โหลดเอกสาร