บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้าง ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 10


ผู้วิจัย : ชัยวิทย์ ลดาสวรรค์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้างของสานักทางหลวงชนบทที่ 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของสานักทางหลวงชนบทที่ 10 จานวน 155 ราย ที่ปรึกษาโครงการ จานวน 7 รายและผู้รับจ้าง จานวน 7 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้างของสานักทางหลวงชนบทที่ 10 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้างที่มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการปิดโครงการ รองลงมาคือ ด้านการดาเนินงาน และด้านการวางแผน ส่วนประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้างที่มีการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการเตรียมการ และปัญหาอุปสรรคประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากระบบวิธีการทางาน ผู้ควบคุมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับจ้าง และสภาพแวดล้อม
สาหรับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่อสร้างของสานักทางหลวงชนบทที่ 10 จะต้องมีการจัดการปรับระบบสายงานขององค์กร การฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรตรงกับสายงาน การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับงานก่อสร้าง การจัดการอุปกรณ์สาหรับสานักงานและห้องทดสอบวัสดุและการจัดการอบรมผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจการจ้าง


ดาวน์โหลดเอกสาร