บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี


ผู้วิจัย : นางสาวสุพัตรา สุขงามเจริญ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จัดกิจกรรมโดยใช้นิทานและจัดกิจกรรมแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 64 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การใช้ นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนที่จัดกิจกรรมโดยใช้นิทาน มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 23.25 และมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 42.50 ส่วนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 22.93 และมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 33.81
2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงกว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานมีความพึงพอใจต่อการได้รับการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลดเอกสาร