บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลอดการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นิตนิรันดร์ อุ้ยฟูใจ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงใจของผู้ใช้บริการ ต่อส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ จานวน 398 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ แตกต่างกัน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และเป็นผู้ใช้บริการประเภทที่ 1 (ประเภทที่อยู่อาศัย สถานที่สาหรับพักอาศัยไม่ใช่สถานที่ประกอบธุรกิจ) ผู้ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากยกเว้น ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัย ส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประเภทผู้ใช้บริการ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมและด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคคลแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันและพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะความคิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ควรปรับปรุงการไหลของน้าประปาให้สม่าเสมอ ด้านราคา คือ ราคาต่อหน่วยมีราคาแพงควรปรับลดราคา ด้านการจัดจาหน่าย คือ ควรเพิ่มจานวนเคาน์เตอร์ชาระเงินค่าน้าประปา ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ควรให้ความสาคัญในเรื่องของการให้พนักงานออกพบปะให้บริการลูกค้าและรับคาร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการรับชาระเงินในวันหยุด ด้านบุคคล คือ พนักงานให้บริการดี ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อยดี ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ คือ โดยภาพรวมดีอยู่แล้ว


ดาวน์โหลดเอกสาร