บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของลูกค้าธนาคารทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ณัฐคมน์ ศรีสุเทพ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 2) เพื่อเปรียบเทียบขนาดของธุรกิจและประเภทกิจการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของลูกค้าธนาคารทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 254 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการใช้สถิติเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่า t-test และ ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการ เป็นบุคคลธรรมดา ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ประเภทกิจการการให้บริการ ประกอบกิจการมาเป็นเวลา 4-6 ปี มียอดจาหน่ายสินค้าต่อปีตั้งแต่ 50–500 ล้านบาท ใช้บริการสินเชื่อมาเป็นเวลา 4-6 ปี และมีวงเงินสินเชื่อ SMEs 50–500 ล้านบาท
ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อในระดับมาก โดยเรียงลาดับ ดังนี้ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ ตามลาดับ
การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของลูกค้าธนาคารทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามขนาดของธุรกิจและประเภท ของกิจการ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร