บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรการเงินและบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาววิลาวรรณ ดอนปัน
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากาลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และเปรียบเทียบกาลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรการเงินและบัญชี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางาน ระดับตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และรายได้ ของบุคลากรการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่า t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มีกาลังขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งรายด้านในแต่ละด้านได้แก่ ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านความพึงพอใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางาน ระดับตาแหน่ง ประสบการณ์การทางานและรายได้แตกต่างกันมีระดับกาลังขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร