บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : ธนมณฑล พิทักษ์พงศ์ธารา
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ แขนงการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อข้าวกล้องงอกของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จาแนกด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 ราย และทาการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าสถิติเบื้องต้น (Descriptive) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 30 ปี สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนโดยมีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ ข้าวกล้องงอก พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อข้าวกล้องงอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องงอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามซื้อข้าวกล้องงอกเพราะต้องการมีสุขภาพที่ดี โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อข้าวกล้องงอกด้วยตนเอง และมีความถี่ในการซื้อข้าวกล้องงอกนาน ๆ ครั้ง
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อ ข้าวกล้องงอก พบว่า เพศและสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกในด้านเหตุผลการซื้อและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ส่วนอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอก
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ ข้าวกล้องงอก พบว่าปัจจัยด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกด้านเหตุผลที่ซื้อ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกด้านความถี่ในการซื้อ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องงอกด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ


ดาวน์โหลดเอกสาร