บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับปัจจัยส่วนบุคคลของ พนักงานธนาคารออมสินภาค 8


ผู้วิจัย : ปรางทิพย์ มิกขุนทด
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 8 โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสังกัดธนาคารออมสินภาค 8 จานวน 250 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง การเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean Score) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทางานกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 8 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.80 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 19.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 50.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 55.60 ไม่มีบุตร ร้อยละ 77.60 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.40 มีตาแหน่งพนักงานปิิบัติการ ร้อยละ 74.80 มีอายุงาน 6-10 ปี ร้อยละ 28.80 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 53.60
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยกับคุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และด้านการทางานร่วมกันและสัมพันธภาพต่อผู้อื่นในองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และผู้ตอบแบบสอบถามความเห็นด้วยในระดับมากในด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ด้านสภาพการทางานที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมสุขภาพของผู้ปิิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และด้านการปกป้องในสิทธิของตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 8 โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ง อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


ดาวน์โหลดเอกสาร