บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : สุจิตรา รัตนเจริญ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ใช้บริการทั่วไปที่เข้ามาติดต่อทาธุรกรรมทางการเงินหรือใช้บริการกับทางธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยและเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยเป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้านพนักงาน รองลงมาคือ ด้านสินค้า ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านผู้บริหาร ด้านการดาเนินธุรกิจและด้านกิจกรรมสังคมตามลาดับ
สาหรับแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการจัดการปรับการให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน การฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การร่วมรับฟังการประชุมของกองทุนหมู่บ้านของชุมชน การจัดการสภาพแวดล้อมภายในสาขา ประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารและการทาธุรกรรมทางการเงินไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเพศและสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุและระดับการศึกษา มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอาชีพและระดับรายได้ต่อเดือน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01


ดาวน์โหลดเอกสาร