บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวกรรณิกา ซาซง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการในสถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการในสถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ ผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหมด 135 คน ประกอบด้วยผู้รับบริการ 124 คน บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามผู้รับบริการและแบบสัมภาษณ์บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการในสถาบันวิจัยและพัฒนา จาแนกผลการวิเคราะห์จากกลุ่มประชากร 2 กลุ่มดังนี้
ความคิดเห็นของผู้รับบริการพบว่า มีสภาพปัญหาการบริหารจัดการในระดับปานกลาง เมื่อจัดเรียงปัญหาตามลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1) ด้านการดาเนินงาน พบว่ากระบวนการทางานไม่ชัดเจน มีขั้นตอนยุ่งยาก ขาดระบบการให้บริการ บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความชานาญ 2) ด้านกลยุทธ์ พบว่านโยบายการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยไม่ชัดเจน ขาดการสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย 3) ด้านการเงินและงบประมาณ การจัดสรรทุนวิจัยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน จานวนนักวิจัยมีอัตราลดลง 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ พบว่ากฎ ระเบียบไม่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์รวมถึงผู้ที่กาลังศึกษาต่อ
ความคิดเห็นของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่ามีสภาพปัญหาการบริหารจัดการเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านกลยุทธ์ มีบุคลากรจานวนจากัด ภาระงานในตาแหน่งไม่ชัดเจน ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความสามารถ 2) ด้านการดาเนินงาน พบว่าบุคลากรขาดความทุ่มเทและการสร้างสรรค์งาน ขาดการ
กากับติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 3) ด้านการเงินและงบประมาณพบว่าการใช้งบประมาณโครงการวิจัยขาดประสิทธิภาพและมีบางส่วนไม่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับขาดการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบที่บังคับใช้และไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการในสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ควรทาเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน จัดบุคลากรให้บริการครบทุกด้าน มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจิตสานึก จรรยาบรรณและให้ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ จัดทาคู่มือการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ควรจัดอบรมด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร