บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

บทบาทของพระสงฆ์ในการป้องกันและให้ความสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ : กรณีศึกษา กลุ่มพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พระประจบ ก๋วยข้าว
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา มัธยมบุรุษ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร. เรืองวิทย์ นนทภา

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการป้องกันและให้ ความสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์กรณีศึกษากลุ่มพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาท กระบวนการ และวิธีการ ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด มีจานวน 35 คน จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้นามาวิเคราะห์และเรียบเรียงนาเสนอในเชิงพรรณนา
ผลจากการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ตาบลทุ่งสะโตกเขต 2 อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการป้องกันโรคเอดส์แก่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านด้วยการให้การศึกษาและการส่งเสริมอาชีพเสริมให้มีงานทา และบทบาทให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ด้านจิตใจและการส่งเสริมอาชีพ กระบวนการ วิธีการ ในบทบาทของพระสงฆ์ ที่สาคัญคือ พระสงฆ์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการคาปรึกษา แนะนา ต้องการกาลังใจที่จะเผชิญปัญหา ขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่วัดหัวริน การออกเยี่ยมผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยการช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสิ่งของ การประสานทรัพยากรภายนอกเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและ ให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานคือ การต่อต้าน จากกลุ่มชาวบ้าน ปัญหาด้านทุนการดาเนินงาน ปัญหาด้านการตลาด และมีจานวนคนน้อย
ส่วนพระสงฆ์บ้านเพื่อนชีวิต ตาบลสุเทพ เขต 1 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการป้องกันโรคเอดส์และให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหาร จัดการการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ทางกาย การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทางจิตใจ และ
การบริการให้ความรู้แก่สังคม มีกระบวนการ วิธีการ ในบทบาทของพระสงฆ์ พบว่า มีการให้ปัจจัย 4 ที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้โอกาสผู้อื่น ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ปัญหาการประท้วงของชาวบ้านที่รังเกียจ การมีศูนย์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชนและปัญหาการทัดทานจากบรรพชิตด้วยกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร