บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา


ผู้วิจัย : จุฑาพร สิงห์ชัย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนัก จานวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเพื่อการทดสอบสมมุติฐานคือ ค่า t-test และ ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีน้าหนักเฉลี่ย 61.18 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 162.39 เซนติเมตร และ ดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 ส่วนมากรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักชนิดแคปซูลเป็นสารสกัดจากผลส้มแขก (การ์ซิเนีย) เหตุผลที่รับประทานเนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวเกินซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนขายตรง ครั้งละ 2 กล่อง รับประทานวันละ 2 ครั้ง ผลจากการรับประทานได้ผลดีขึ้นและจะรับประทานต่อไปแน่นอน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคา ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เพศต่างกันใช้ปัจจัยด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนักแตกต่างกัน ในเรื่อง ราคาถูกกว่ายี่ห้อ และ เรื่อง การได้รับข่าวสารของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
2. อายุต่างกันใช้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนัก แตกต่างกัน ในเรื่อง ใกล้บ้านและที่ทางาน หาซื้อได้ง่าย และ เรื่อง การได้รับคาแนะนาจากคนในครอบครัว
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันใช้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนัก แตกต่างกัน ในเรื่อง การได้รับข่าวสารของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
4. ดัชนีมวลกายต่างกันใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้าหนัก แตกต่างกัน ในเรื่อง ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริโภค เรื่องราคาเหมาะสมกับรายได้ และเรื่องใกล้บ้านและที่ทางาน หาซื้อได้ง่าย การเดินทางสะดวก และมีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด


ดาวน์โหลดเอกสาร