บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พีราวัฒน์ เมืองชื่น
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ชาญชัย ปัญญาบาล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานประกอบการและสาขาวิชาของบัณฑิต 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยจาแนกตามข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บัณฑิตในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 175 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Testing the Difference Two Means : t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One WAY Analysis of Variance) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD (Least Significant Difference) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิตในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทางานของผู้ใช้บัณฑิต ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ตาแหน่งที่ทางานเป็นหัวหน้าแผนกงาน และสาขาวิชาของบัณฑิตที่ทางานในหน่วยงานกับผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุดคือสาขาวิชาการตลาด
การศึกษาระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความต้องการในหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความคิดเห็นสูงสุดด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.01 และด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.93 ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่มีตาแหน่งบริหารในองค์กรต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความต้องการในหน่วยงานต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกันและผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตสาขาวิชาต่างกันมีระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความต้องการในหน่วยงานต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร