บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ของตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ผู้วิจัย : ระพีพรรณ กาศเกษม
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะในการทาธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ ตาบลดอนมูล อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้ต่อเดือน ของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักใน ตาบลดอนมูล อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จานวน 300 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักข้างต้นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งรายด้านในแต่ละด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร