บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อส่วนประสม ทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวรินรดา นิลทพันธ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความสอดคล้องและความตรง (IOC: Index of item objective congruence) เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของนักท่องนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร (People) ด้านราคา (Price) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประกอบอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างอาชีพกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม พบว่า มีจานวน 6 คู่ ได้แก่ อาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวกับอาชีพข้าราชการ อาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวกับนักเรียนนักศึกษา อาชีพข้าราชการกับพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพข้าราชการกับนักเรียนนักศึกษา อาชีพข้าราชการกับเจ้าหน้าที่/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับนักเรียนนักศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร