บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การประเมินระดับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย


ผู้วิจัย : นางสาวถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

บทคัดย่อ


การประเมินระดับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความอยู่รอดในการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและอยู่ในขั้นสารวจ ทาการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์หาคาตอบให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยรวมทั้งสมมุติฐานโดยการใช้สถิติ ONE-WAY ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ มีการใช้เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้ในการดาเนินธุรกิจมากกว่าการใช้หลักการความพอประมาณ หลักการความมีเหตุผล และหลักการการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินธุรกิจของตน สาหรับผู้ประกอบการที่มีระดับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลาจะส่งผลให้มีผลประกอบกิจการที่มีกาไรเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคำสำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัว ความรู้ คุณธรรม


ดาวน์โหลดเอกสาร