บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ ผลไม้สดของผู้ค้าปลีกจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาววนัสพร อยู่เย็น
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อ


การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลไม้สดจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่ จานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรา และการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้แบบไคสแควร์ (Chi – Square: χ²)
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-8,000 บาท และภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ พฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ซื้อสับปะรด มีความถี่ในการซื้อผลไม้สดทุกวัน ช่วงวันในการซื้อไม่แน่นอน ช่วงเวลาในการซื้อหลัง 19.00 นาฬิกา จานวนเงินที่ซื้อผลไม้สดในแต่ละครั้ง 600-800 บาท ปริมาณการเลือกซื้อผลไม้สดต่อครั้ง 10-50 กิโลกรัม และลักษณะการซื้อผลไม้สดจะซื้อเมื่อหมด
สาหรับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้ค้าปลีกให้ความสาคัญส่วนประสมทางการตลาด แต่ละด้านเรียงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการจัดจาหน่าย ตามลาดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีกผลไม้สดที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลไม้สด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร