บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดสินค้า หนึ่งตำบล


ผู้วิจัย : นายเอนก ณะชัยวงค์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

บทคัดย่อ


การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยความสาเร็จของกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับประเทศ กรณีศึกษาประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ผลิตและปัจจัยความสาเร็จของกลุ่มผู้ผลิต
โดยประชากร ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตทั้งหมด 5 กลุ่ม ในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2551-2552 ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ 4-5 ดาว ในระดับประเทศ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ จะนามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ แยกแยะตามประเด็นที่ศึกษา แบบสอบถามนามาวิเคราะห์โดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป วิธีการทางสถิติเป็นค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม มีลักษณะการก่อตั้งกลุ่มหรือความเป็นมาที่คล้ายคลึงกันคือ เป็นกลุ่มที่อยู่ในอาเภอสันกาแพงเหมือนกัน เป็นกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายให้กับ ร้านค้าชุมชน พ่อค้าคนกลาง ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของท้องถิ่น
ปัจจัยความสาเร็จด้านการบริหารจัดการ ของกลุ่มคือ มีการวางแผน มีการวางเป้าหมายของกลุ่มที่ชัดเจน มีการจัดองค์กรมีโครงสร้างของกลุ่ม ซึ่งแบ่งตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน กลุ่มมีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทางาน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมีภาวะผู้นาและกลุ่มมีการควบคุม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากสมาชิกในกลุ่มเห็นว่า ความเหมาะสมของโครงสร้างกลุ่ม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)
ปัจจัยความสาเร็จด้านการตลาด การวางแผนการตลาดระยะสั้น เป็นเวลา 1 ปี มีบุคลากรด้านตลาดที่รับผิดชอบโดยตรง มีการออกแสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า มีส่วนผสมทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและสถานที่จัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากสมาชิกในกลุ่มเห็นว่า การให้บริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยี เช่น ให้บริการลูกค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)
ปัจจัยความสาเร็จ ด้านการผลิต เป็นการนาภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความชานาญ มีทักษะ มีความโดดเด่นการผลิตมีบุคลากรที่ดูแลโดยตรงและมีการวางแผนการผลิต มีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น มีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และ ที่สาคัญมีเครือข่ายในการผลิตส่วนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าเครื่องจักรที่ใช้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97)
ปัจจัยความสาเร็จ ด้านการบัญชีและการเงินกลุ่มมีการทาบัญชีเป็นบัญชีแบบง่ายที่บุคลากรในกลุ่มสามารถทาได้และการวางแผนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเป็นรอบระยะเวลา 1 ปี มีการจัดสรรเงินเพื่อทาการลงทุนเพิ่มเติม สัดส่วนหนี้สินส่วนใหญ่จะไม่มีการกู้ยืมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากสมาชิกคือ การจัดสรรเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.03)
ปัจจัยความสาเร็จ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมในการผลิต การมีส่วนร่วมในการบริหารในส่วนของการช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคม กลุ่มจะมีส่วนร่วมในการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานหัตถกรรม เพื่อให้มีการสืบทอดงานหัตถกรรม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากสมาชิกในกลุ่มเห็นว่า สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39)
สาหรับปัญหาประกอบด้วย ขาดการวางแผนในระยะยาว การขาดแคลนแรงงานความรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถูกลอกเลียนแบบ คู่แข่งขันที่มีการลดราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีน้อยขาดความหลากหลาย ขาดการออกแบบรรจุภัณฑ์ ความชานาญของแรงงานในการผลิต ขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องการทาบัญชี


ดาวน์โหลดเอกสาร