บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาภาวะผู้นำกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสารวจและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่าแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และแบบภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปานกลาง และ มีแนวโน้มว่ามีภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ 12 งาน ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติค่อนข้างบ่อย ยกเว้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติ เป็นประจา


ดาวน์โหลดเอกสาร