บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน ขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อดาวน์โหลดเอกสาร