บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อุเทน ปัญโญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหายาเสพติดของนักเรียนรวมทั้งศึกษายุทธศาสตร์ และผลการใช้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2545 กลุ่มตัวอย่างที่ในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 5 คน อาจารย์ฝ่ายปกครองจานวน 15 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จานวน 45 คน และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จานวน 45 คน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มาจากการทดลองใช้ และสาเหตุของปัญหาจากตัวนักเรียน มาจากการคบเพื่อนส่วนใหญ่ คือ การเที่ยวกลางคืน จาก การขาดทักษะชีวิต คือ ขาดทักษะการปฏิเสธต่อรอง ปัญหาจากสภาพครอบครัว มาจากบิดา มารดา หย่าร้างและเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม คือ ครอบครัวมีฐานะปานกลางและอาศัยอยู่ในแหล่งที่หาซื้อได้ง่าย ส่วนปัญหาอื่น ๆ สาเหตุมาจากขาดงบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินการป้องกัน
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียน มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นดาเนินงานยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติด และขั้นประเมินผลยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทักษะชีวิต ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การบาบัดรักษา
ผลการใช้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีผู้เสพผู้ติดรายใหม่ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด นักเรียนให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด นักเรียนที่ทดลองใช้ยาเสพติดเลิกพฤติกรรมร้อยละ 100 นักเรียนที่เสพและติดยาเสพติดมีพฤติกรรมลด ละ เลิก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่มีผู้ค้ายาเสพติดในโรงเรียน และไม่มีผู้เสพและผู้ติดรายใหม่


ดาวน์โหลดเอกสาร