บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : เพ็ญศรี ปันชัย
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ของสถานศึกษาในอาเภอแม่แตงโดยประยุกต์ใช้ทรัพยากร การบริหาร 4M’s ทฤษฎีการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ The Mckinsey Seven S’s (7-S) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ 2545 (2002 Education Criteria for Performance Excellence) ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการ และ ด้านปัจจัยของ สถานศึกษาในอาเภอแม่แตงตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตลอดจนศึกษาความสอดคล้องความพร้อมของสถานศึกษา กับ ระดับ คุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน ครูผู้สอน 150 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้หาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
สถานศึกษามีความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านปัจจัยและด้าน กระบวนการ ตามองค์ประกอบที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความพร้อมตามกรอบแนวคิด ในการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญในการนาด้านยุทธศาสตร์มาใช้ การบริหารสถานศึกษาเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ด้านค่านิยมร่วม ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ กระบวนการ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ ด้านบุคลากร ตามลาดับ
ส่วนการศึกษาระดับคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยจาก การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2544 พบว่า สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา สรุปโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้
และเมื่อเปรียบเทียบหาความสอดคล้องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กับคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก คุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจะอยู่ในระดับคุณภาพดี และสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง คุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจะอยู่ในระดับพอใช้


ดาวน์โหลดเอกสาร