บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ใน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางพิมลแข สุวรรณกนิษฐ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต และเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ในรูปแบบของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล
ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพบว่า
1. ด้านหลักสูตร นักศึกษาเห็นว่ามีปัญหาด้านการแบ่งสัดส่วนเนื้อหาวิชากับการจัดเวลาเรียน และปัญหาการบูรณาการเนื้อหาสาระในหลักสูตร และนักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุง ในปัญหาทั้ง 2 ด้าน ส่วนผู้สอนเห็นว่า มีปัญหาของขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้กว้าง เกินไป และเนื้อหาวิชาขาดการบูรณาการ ผู้สอนต้องการให้มีการปรับปรุงด้านสัดส่วนเนื้อหาวิชากับบูรณาการเนื้อหาวิชาใหม่
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาเห็นว่า มีปัญหาด้านความเหมาะสมของ ห้องเรียนกับลักษณะวิชา และปัญหาการรวมหมู่เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน และต้องการให้มีการปรับปรุงปัญหาของทั้ง 2 ด้าน ส่วนผู้สอนเห็นว่า มีปัญหาของสภาพห้องเรียนที่ไม่ เอื้ออานวยต่อการสอนและไม่เหมาะสาหรับรวมหมู่เรียนที่มีผู้เรียนจานวนมาก และต้องการให้มีการพัฒนากระบวนการสอนและปรับปรุงสถานที่เรียนให้เหมาะกับจานวนผู้เรียน
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาเห็นว่า มีปัญหาด้านความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนที่นักศึกษาคาดหวังให้ใช้ผู้สอนคนเดียว สอนทั้ง 3 เนื้อหา และปัญหาความสามารถด้านเทคนิค วิธีสอนของอาจารย์ และนักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุงปัญหาทั้ง 2 ด้าน ในขณะที่ผู้สอนเห็นว่า มีปัญหาด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน และการใช้ผู้สอนที่มากเกินความจาเป็น และต้องการให้มีการพัฒนาผู้สอนและเทคนิคการสอนให้สามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
4. ด้านการใช้สื่อการสอน นักศึกษาเห็นว่า มีปัญหาเรื่องคุณภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่สถาบันจัดไว้บริการ กับปัญหาความทันสมัยและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ และนักศึกษาต้องการให้ปรับปรุงปัญหาของทั้ง 2 ด้าน ส่วนผู้สอนเห็นว่า มีปัญหาด้านสื่อที่มีไม่เพียงพอและสื่อไม่น่าสนใจ และต้องการให้มีการจัดหาสื่อ และพัฒนาการใช้สื่อ
5. ด้านการวัดผลประเมินผล นักศึกษาเห็นว่า มีปัญหาในด้านการแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียน และปัญหาความชัดเจนของเกณฑ์ การวัดผลและการให้คะแนน และนักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุงปัญหาทั้ง 2 ด้าน ส่วนผู้สอนเห็นว่า มีปัญหาด้านเกณฑ์การวัดผลไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาความล่าช้าในการจัดทาคะแนนร่วมกัน และต้องการให้พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ในด้านเกณฑ์การวัดผล และหาวิธีวัดผลที่ได้มาตรฐานเดียวกัน
ผลการศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สาคัญ คือ
1. ด้านหลักสูตร ให้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้บูรณาการ จัดทาแผนการสอนตลอดหลักสูตร และจัดทาตาราเรียนรวมตามเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสอนเป็นทีมและสอนแบบเดี่ยวผสมกัน จัดระบบการศึกษาสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ และจัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรวมของทั้ง 3 ศาสตร์
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน ให้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ศาสตร์ จัดหาอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ตรงตามศาสตร์ไว้ช่วยสอน และจัดให้มีการศึกษาดูงาน
4. ด้านการใช้สื่อการสอน ให้จัดอบรมเรื่องการผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้สอน
5. ด้านการวัดผลประเมินผล ให้กาหนดข้อตกลงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และจัดทาแบบทดสอบมาตรฐาน


ดาวน์โหลดเอกสาร