บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

สื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการสร้างคัมภีร์ใบลาน เรื่อง


ผู้วิจัย : นายกิติพงษ์ ข่วงอารินทร์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาขาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล เป็ลติเยร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนูม้วน ร่มแก้ว

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์สารคดี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สารคดี กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินประสิทธิภาพของภาพยนตร์สารคดีคือ ผู้ที่สืบทอดวัฒนธรรมการสร้างคัมภีร์ธรรมใบลาน 2 ท่าน นักปราชญ์หรือผู้รู้ด้านวัฒนธรรมใบลาน 2 ท่าน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือบูชาคัมภีร์ธรรม 2 ท่าน รวม 6 ท่าน กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจคือ นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านวัฒนธรรมล้านนา จานวน 15 คน และนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านวัฒนธรรมล้านนา จานวน 15 คน รวม 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินประสิทธิภาพของภาพยนตร์สารคดี 2) แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในภาพยนตร์สารคดี 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์สารคดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 1) ค่าเฉลี่ย ( ?x) 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์สารคดีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( ?x = 4.78, = 0.30) มีดัชนีประสิทธิผลของภาพยนตร์สารคดีก่อนและหลังรับชมพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.7968 กลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79.68 และความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์สารคดีมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.78, x = 0.48)


ดาวน์โหลดเอกสาร