บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบศูนย์โรงเรียน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางพัชณี ญาวีระ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์วีระ คำวิเศษณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบศูนย์โรงเรียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในการบริหาร จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) และศึกษาผลการดาเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบศูนย์โรงเรียน จากการมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ของศูนย์โรงเรียนในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนนักเรียนของ ศูนย์โรงเรียนร่าเปิงวิทยา ศูนย์โรงเรียนบ้านผึ้ง ศูนย์โรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร จานวน 120 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมโดยใช้เทคนิคกระบวนการกาหนดอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference : FSC)
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมกลุ่ม (Focus Groups)
ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าประชุมขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนจานวน 102 คน ส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบศูนย์โรงเรียนด้านการบริหารทั่วไปมากที่สุด รองลงมาเคยมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางพัฒนาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคลตามลาดับ สาหรับการกาหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบศูนย์โรงเรียน ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพอดีต สภาพปัจจุบันของศูนย์โรงเรียน และกาหนดแนวทางพัฒนาในด้านวิชาการ 10 แนวทาง ด้านงบประมาณ 9 แนวทาง ด้านบริหาร งานบุคคล 9 แนวทาง และด้านบริหารทั่วไป 10 แนวทาง รวมทั้งสิ้น 38 แนวทาง การสังเกต พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนของผู้เข้าประชุม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในระดับมาก เช่นเดียวกันกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในระดับปานกลาง
การประชุมขั้นตอนที่ 2 การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) เป็นการศึกษาผลการดาเนินงาน ที่ศูนย์โรงเรียนนาแนวทางที่ร่วมกันกาหนด 38 แนวทาง ไปดาเนินงานเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ผู้วิจัย ติดตามผลการดาเนินงานโดยจัดประชุมกลุ่มย่อยตามศูนย์โรงเรียน ผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนนักเรียน จานวน 120 คน จากข้อมูลการประชุมกลุ่มผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงาน สรุป โดยภาพรวมพบว่าแนวทางพัฒนาที่ร่วมกันกาหนดไว้ 38 แนวทาง สามารถจัดกิจกรรมดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 1)


ดาวน์โหลดเอกสาร