บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระยะสั้น) ด้านการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับ เด็กปฐมวัย


ผู้วิจัย : นางประไพศรี อุณหจักร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ บุญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ระยะสั้น) ด้านการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสา หรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม จา นวน 40 คน
จากโรงเรียนเอกชนเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตา บล ในจังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะสั้น ด้านการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะสา หรับเด็กปฐมวัย จา นวน 4 ชุด แบบสอบถามความคิดเห็น ด้าน
กระบวนการฝึกอบรม จา นวน 1 ฉบับ และแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสา หรับเด็กปฐมวัย จา นวน 1 ฉบับ รวม 30 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม ใช้การทดสอบค่า t – test โดยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เข้ารับการอบรม เห็นว่า เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการนา ไปใช้สอนในระดับมาก
ที่สุด ( ? = 4.53) กิจกรรมการอบรม เอกสารและสื่อในการอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ทุกประเด็น คะแนนทดสอบผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรมแตกต่างจากก่อนการอบรม อย่างมี
นัยสา คัญ ที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร