บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รูปแบบการพัฒนาองค์การของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางบุษรา วรรณสวน
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

บทคัดย่อ


อนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2547จานวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาองค์การของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที ( t – test ) และ ค่าความแปรปรวนทางเดียว ( F – test ) นาเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบความเรียง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเป็นเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาองค์การส่วนมากจะเริ่มจากผู้บริหาร ส่วนผล การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาองค์การทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จาแนกตามประเภท และขนาดของโรงเรียนพบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
3. ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถานภาพของโรงเรียน ด้านผู้บริหารด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน พบว่าเป็นประเด็นปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม


ดาวน์โหลดเอกสาร